Regulamin

 

  1. Zajęcia kursu odbywają się w 2 semestrach od września do czerwca, każdy kurs obejmuje 14 – 17 jednostek trwających 45 minut.

  2. Przed przystąpieniem dziecka lub osoby dorosłej do zajęć należy podpisać oświadczenie o treści: “Oświadczam, że dziecko (lub też osoba dorosła) jest zdrowe(a) i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie. Oświadczam, że zapoznałam(em) się z regulaminem zajęć oraz regulaminem pływalni i zobowiązuję się do ich przestrzegania”.

  3. Zapisy na kurs przyjmowane są telefonicznie 506-466-214 przez e-mail: plywanienemo@gmail.com lub przez formularz na stronie internetowej.

  4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach dziecka/osoby dorosłej jest dokonanie wpłaty za CAŁY KURS (15 zajęć), zgodnej z obowiązującym cennikiem nie później niż 1 miesiąc od daty rozpoczęcia zajęć. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość rozłożenia na raty opłaty za kurs.

  5. Możliwe jest odrobienie 3 nieobecności na zajęciach w ramach danego kursu, po wcześniejszym zgłoszeniu sms lub mailowo, najpóźniej w dniu zajęć. Odrabiamy zajęcia tylko podczas trwania danego semestru w wyznaczonych przez nas grupach i terminach u różnych powadzących.

  6. Uczestnik zajęć powinien posiadać: strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik, okularki (dobrowolnie).

  7. Szkoła Pływania Nemo zapewnia przybory i sprzęt potrzebne do zajęć.

  8. Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji dokonanej co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

  9. Szkoła Pływania Nemo odpowiada za dzieci TYLKO w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

  10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.

  11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.

  12. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczn od nas niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.

  13. W sytuacji niezrealizowanych zajęć (np. awaria na basenie), Szkoła Nemo zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

  14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Nemo swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia kursu oraz publikację treści multimedialnych na stronie www.nemo.lublin.pl oraz Facebooku. Brak zgody składamy na piśmie u organizatora.